مدیریت ریسک، چالش امروز اقتصاد ایران و صنعت بیمه
۸ام آذر ۱۳۹۶ سخنوری

بروز حوادث سلسه وار با منشاء طبیعی و انسانی در دو سال گذشته که بار مالی سنگینی را بر دوش اقتصاد ایران و بویژه صنعت بیمه نهاده است، دست اندرکاران صنعت بیمه را بر آن داشته است تا معضل «مدیریت ریسک» را نقد و بررسی کنند.


مطالب پیشنهادی