مقاله/ بررسی اقتصاد زیرساخت های حمل و نقل شهری
۱۵ام اسفند ۱۳۹۶ سخنوری


تین‌نیوز | 

مقاله بررسی اقتصاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری نوشته معراج ارجمند زیارتی و محمدجواد صالحی را ازاینجا دانلود نمایید.

همواره حمل‌ونقل و ترافیک شهری به‌عنوان مبحث کلیدی در مطالعات شهری و ناحیه‌ای مطرح بوده است؛ زیرا یکـی از نقش‌های اساسـی و زیرساخت‌های زندگی شهری را تشکیل می‌دهد که با ارتباط دادن امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعـات، محقـق می‌گردد. رویکردهای نظری به حمل‌ونقل درون‌شهری نیز طی دوره‌های زمانی مختلف، از روندی متفاوت برخوردار بوده است.

در این راسـتا پـژوهش حاضـر، بـه بررسی روند تحول نظریه‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری پرداخته است. پژوهش حاضر در زمره مطالعات کاربردی می‌باشد که بامطالعه اسنادی و با استفاده از جدیدترین و معتبرترین منابع انجام‌شده است.

درواقع در این پژوهش با بررسی موردی شهر تهران، نسبت بـه مطالعـه تعامـل بـا چنـین مشکلاتی اقدام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که رشد جمعیت، از یک‌سو، اشتغال و استقرار فعالیت‌های اقتصادی، خدمات و تسهیلات در نواحی مختلف شهر و حومه از سوی دیگر، باعث افزایش تقاضای جابه‌جایی برای دسترسی به این نواحی و درنتیجه، بروز مشکلاتی در شبکه حمل‌ونقل شهری می‌شود. با توجه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی در دهه‌های اخیر، کاربرد زیرساخت‌های فیزیکی در مدیریت ترافیک کلان‌شهرها جایگاه خاصی یافتـه است.

همچنین وجود هزینه‌های مختلف مانند آلودگی و تراکم موجب عدم شفافیت منابع احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و عدم‌کفایت هزینه‌های اولیه احداث به‌عنوان معیارهای اصلی مقایسه اقتصادی گزینه‌ها شده است. نتایج بررسی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در تهـران، حـاکی از آن اسـت کـه احـداث مسیر غیره مسطح، احداث خط مترو و استفاده از سیستم هوشمند حمل‌ونقل شهری به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تعامل با مشکلات ترافیکی قابل‌طرح است.

نتایج مقایسه این روش‌ها بیانگر آن است که هزینه ناشی از آلودگی در گزینه احداث مترو کمتر از سایر روش‌ها است. 

 

 مطالب پیشنهادی